اصول ارائه خدمات اصول ارائه خدمات

در این ویدیو به طور جامع در مورد اصول ارائه خدمات با محوریت کارگروهی به عنوان پدیده ای مدرن صحبت می کنیم. "ما بسیار موجودات با مزه ای هستیم، هوای شهر که یک امر ساده ی زندگی است را انقدر آلوده میکنیم که روزی که عادی باشد برایمان آرزوست. آینده برای کسانی ...