هاینزهورست دیشمان دکتری که ازفروش کفش میلیاردر شد

  هاینزهورست دیشمان دکتری که ازفروش کفش میلیاردر شد هاینزهورست دیشمان در 30سپتامبرسال1926  درشهر آسن-بروبک درآلمان متولد شد.وی پسر هنریش دیشمان خرده فروش کفش بود.هاینزهورست چهار خواهردیگرهم داشت.پدراودرسال 1913 یک فروشگاه کفش تاسیس کرده بودکه پس ازمرگ زودهنگام اش درسال 1940آن رابرای همسرش جولی به ارث گذاشت . هاینزهورست دیشمان درسال 1943 به ارتش ...